مدیر ایمنی و کیفیت و شخص برگزیده خشکی ( DPA )
 1. نگهداری و بروز آوری سیستم مدیریت ایمنی و کیفیت .
 2. برگزاری سالانه جلسه بازبینی مدیریت ISM و پیگیری نتایج جلسه .
 3. کنترل جامع مدارک و مستندات تعریف شده در سیستم .
 4. تجزیه و تحلیل عدم انطباقهای گزارش شده و پایش اقدامات اصلاحی .
 5. برنامه ریزی و اجرای سالانه ممیزیهای داخلی و خارجی دفتر مرکزی و شناورهابه همراه ثبت نتایج ممیزی ، عدم انطباقها و اقدامات اصلاحی .
 6. تهیه طرح درس جهت برگزاری دوره مخصوص شناورهای مسافری .
 7. عضویت در کمیته طرح نوروزی جهت بازرسی شناورهای مسافری
 8. اجرای موثر و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی ( ISM ) .
 9. برنامه ریزی جهت انجام تمرینات اضطراری برروی شناورها جهت اطمینان از اجرای سیستممدیریت ایمنی و رفع معایب احتمالی موجود .
 10. اطمینان از دریافت و آنالیز کلیه عدم انطباقها و حوادث / نزدیک به حادثه ، درصورت نیازبه بررسی بیشتر جهت مشخص نمودن دلایل و جلوگیری از اتفاق مجدد .
 11. پایش فعالیتهای ایمنی و حفاظت از محیط زیست جهت اطمینان از عملیات ایمن و موثر شناور همراه با دریافت و ارسال فرمهای مرتبط از شناور .
 12. اطمینان از درک و فهم سیستم مدیریت ایمنی توسط پرسنل خشکی و دریا .
 13. اطمینان از موجود بودن منابع کافی و حمایت کادر خشکی جهت تامین پرسنل دریائی طبق مقررات و قوانین بین المللی .
 14. هماهنگی با قسمت آموزش جهت کلیه دوره های مرتبط با سیستم مدیریت ایمنی .
 15. اطلاع رسانی به مدیریت عامل جهت اقدامات مورد نیاز در موارد ایمنی ، حفاظت از اموال ومحیط زیست .
 16. گزارش دهی مستقیم به مدیریت عامل در رابطه با موضوعات مهم ایمنی .
 17. گزارش دهی مشکلات و کاستیهای موجود به مدیران مربوطه و اطمینان از گرفتن اقدامات اصلاحی مناسب .
 18. شرکت در کمیته های تخصیصی سازمان بنادر و دریانوردی .
 19. برنامه ریزی جهت انجام ممیزیهای خارجی شناورها جهت بروز نمودن گواهینامه های مورد نیاز شناور شامل DOC و ISSC .
 20. کنترل و نظارت کافی و موثر بر عملیات شناورها در رابطه با مسائل ایمنی و امنیتی .


ضمنا" تمامی اقدامات و موضوعات فوق در رابطه با کد بین المللی امنیت کشتی ها ( ISPS Code ) نیز انجام می شود . 
 
نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت ISO 
 
 1.  پایش اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت شرکت .
 2. برنامه ریزی جهت انجام ممیزی کیفیت و اطمینان از بسته شدن و رفع عدم انطباقها .
 3. اطمینان از دریافت و بررسی کلیه عدم انطباقها .
 4. اطمینان از درک و فهم سیستم مدیریت کیفیت توسط کلیه پرسنل .
 5. اطمینان از موجود بودن منابع کافی جهت اجرای سیستم مدیریت کیفیت .
 6. هماهنگی با قسمت آموزش جهت کلیه دوره های مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت .
 7. برگزاری سالانه جلسه بازربینی مدیریت ISO و پیگیری نتایج جلسه
 8. نگهداری و بروز نگهداشتن سیستم مدیریت کیفیت .
 9. فرایندهای مرتبط همراه با ورودی ها و خروجی ها به شرح ذیل می باشد :

 


 

CERTIFICATE
سند انطباق
خط مشی ایمنی ، حفاظت