خدمات شرکت کشتیرانی والفجر درحوزه عملیات کانتینری
 
 
 
 
 
براساس سابقه این شرکت در عملیات کانتینری در منطقه و سیاستهای تدوین شده توسط هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در راستای پاسخگویی مناسب و بموقع از ظرفیت بازار موجود ارائه خدمات جا به جایی کانتینرهای غیر ملکی گروه کشتیرانی توسط این شرکت صورت میپذیرد.