بازاریابی و خدمات مشتریان
اداره مسافر فروش بلیط
88835154 - 88834371
88835154
اداره بار و خودرو
88842258
دفتر روابط عمومی
88842938