ردیف

نام آژانس

شهرستان

تلفن

فاکس

1

گشت آذین سیر

فارسان

33222110-33227844-038

03832229912

2

کبودان

ارومیه

04433457535

04433457534

3

احرار جهرم

جهرم

07154440088

07154449412

4

نوید جنوب

اهواز

33791296-33797556-061

06133799066

5

تارخ

شیراز

2-2301381 3-071

07132330355

6

شیرالدینی

مشهد

36043040-36092888- 051

36096272-051

7

اداره کل بازرگانی

شیراز

36461647-071

07132280420

8

ایرانیان

ایذه

5858-0614362

2888-0614362

9

خورشید جنوب

شادگان

53726700 - 53725700-061

53725700-061

10

مروارید گشت

بندرلنگه

44245006-27- 44240026-076

44240026-076

11

لارگشت

لارستان

1-2246860 5-071

07152246865

12

آیبک

سیرجان

03442251193

03442251193

13

ساسان تور

فسا

4-53350681-071

07153352030

14

جاسک گشت

جاسک

07642520233-07642521289

07642521289

15

ایران‌تراول

اصفهان

2223010-2220990-0313

03132228576

16

لیان سیر بوشهر

بوشهر

33561557-33561829-077

07733561557

17

ضرغام‌سیر

بندرعباس

-11-07633514810 - 0763356199

07633563060

18

افتخار سیر

گناوه

33133337-077

077-33126543

19

آتیلار

بندرعباس

4-32244033-076

22410933-0763

20

کازرون پرواز

کازرون

900-42230400-071

07142230900

21

بالا‌پرواز

بندرعباس

32247900-32234500-2229881 3-076

07632222519

22

بلوچ

ایرانشهر

37222855 -054

37224136-054

23

غزنوی

اهواز

3-33784051-061

33772530-061

24

صعود

شهرضا

5-53220134-031

53228663-031

25

نگین‌غرب‌آسیا

دزفول

2250558 4 -061

2254023 4-061

26

سیمرغ‌جنوب

اهواز

33339000-33777777-061

33339070-061

27

هجرت‌خوبان

زرین شهر

2220367-2223323-0315

2223324-0315

28

شکیبا

اصفهان

6618619-0313

6612246 -0313

29

قمر

خمینی شهر

33-3603030-0313

3603034-0313

30

سجاد

بستک

3040-44324456-076

44324457-076

31

مرغان‌دریا

گاوبندی

4624950-4622348-0764

4624870-0764

32

سفیران ساحل

بندرکنگ

4--44231753-076

44231020-076

33

سحرگشت

بندرلنگه

07644241760-44244488-076

44243625-076

34

فراز‌گشت

بستک

3386- 07644343535

07644344440

35

امیر‌گشت

خرمشهر

53510681-061

53510685-061

36

راه‌جویان ققنوس

خرمشهر

53510522-53510521-061

53510922-061

37

سینا‌تور

گراش

52446669-071

52446669-071

38

نخلستان پرواز

برازجان

07734259200

07734259100

39

گل‌نرگس‌بهبهان

بهبهان

06152722154

06152722704

40

کهکشان‌گشت

شهرضا

7-53234655-031

53234658-031

41

کارون

اهواز

3387119-3387111-0613

3910144 -0613

42

جزایر‌ناز

بندرعباس

6-32223165-076

07612248342

43

ابابیل

سوسنگرد

9191-9090-0613674

06136749199

44

اوان‌پویا‌گشت

بندرخمیر

07633223357 - 07633223357

07633224955

45

آی سو‌دا زرین

قم

02532902700

02512937350

46

میبدسیر

میبد

2552-0353232

4024-0353232

47

یزدسیر

یزد

7-7245116-0351

7244632-0351

48

صدراصفهان

اصفهان

100-03136284200

6289500-0313

49

اعلاتور

آبادان

5-53223072-061

5-53223072-061

50

یاقوت‌سفرایرانیان

اهواز

3799599-3797024-0613

2-06133798181

51

نیکا‌سیر

بندرخمیر

07633224042

07633224043

52

مارگون پرواز

بندرعباس

32225316-9-32247338-076

32241495-076

53

شهر‌حریره

بندرعباس

07633669192-07633666470

33669158-076

54

پرواز‌اطلس جنوب

اهواز

6 -32232945-061

06132211221

55

پیک‌خورشید

اهواز

880-35518879-061

35533337-061

56

مادر

اهواز

3-32202662-061

32217625-061

57

دریا‌پرواز‌کنگ

بندرکنگ

07644234216

44234217-076

58

میعاد‌پرواز

اهواز

06135555415

06135555416

59

مهر‌مادر

حمیدیه

36726302- 061

2226304-0612

60

آتیان‌سیر

تهران

14-44155211

44131826

61

چارک‌گشت

چارک

09173620747-1166 -44281155 -076

44281166-076

62

ثمین سیرپرواز

شیراز

32302136 - 6-32307104-071

32308238-071

63

ساحل‌دریا

بندر سیریک

585-076423743244

07642374590

64

کیمیاسیر

قشم

6-07635221755

07635222277

65

عصر‌نسیم‌آسمان

خرمشهر

6-53511844-061

06153511814

66

اعتماد‌پرواز‌جنوب

اهواز

7-06133798705

06133798708

67

اسراسیر‌پارس

عسلویه

07737265107

07727363962

68

سینا‌پرواز‌جنوب

آبادان

9-53345800-061

06153345807

69

آریانا‌پرواز‌البرز

البرز

1-32702750-026

02632219650

70

آنامیس‌ساحل

میناب

5-2223104-0764

07642223106

71

مهاجران‌سیر

آبادان

06153227630-06153227630

06153224113

72

فراز‌سیر‌دیلم

بندر دیلم

7-4240106-0772

07724243946

73

کاویان‌هور

اوز

2-07152518421

07152518423

74

اورنگ

بروجرد

42534049-42534071-066

42514333-066

75

نگاران پرواز

سیستان‌سراون

200-37644100-054

37644100-054

76

خطیب‌سیر

شهرکرد

32251022-32220909-038

03832229912

77

شیرین‌گشت

خرمشهر

9-53529398-061

06153528604

78

بعثت‌چهارمحال

شهرکرد

7-2277320-0383

79

شکوه‌ایرانیان

اصفهان

90-80-32665570-031

32673335-031

80

نخل‌های‌سبز‌سرافراز

آبادان

53264635-061

09167000772

81

آبتین‌سیر‌آسیا

کرج

34209277-026

82

پرواز‌آسمان‌آبی

لارستان

52254920-52254910-071

07152248614

83

فرهاد سیر‌جنوب

رودان-هرمزگان

2885916-2885650-0764

84

هرمز پرواز‌ایرانیان

بستک

5-07644324444

07644324446

85

آسمان‌هفتم‌سپاهان

اصفهان

5- 3667199-031

5-3667199-031

86

همسفران‌آسمان‌فارس

لامرد

20653-26400-23636-071527

87

بهمن‌گشت‌جنوب

بندرلنگه

58405210-58404940-076

07644280019

88

پل شرقی سیربندر

بندرعباس

60934-550681-0763

33560934-076

89

دنیای موج و ماسه قشم

قشم

1242-1173-0763527

1172-0763527

90

موج آبی گشت اصفهان

اصفهان

03132202751

03132238809

91

سفیر سعادت خوزستان

خرمشهر

15-53511014-061

06153511182

92

هلال‌پرواز‌جنوب

آبادان

42-53328232-061

06153339280

93

سیر‌جهان بیابان‌گشت

سیریک

3-42376092-076

94

انصار‌سپاهان

زرین شهر

52223339-52226669-031

03152228889

95

رشد‌پرواز

اهواز

13-06132235111

06132230142

96

مهنا‌گشت

خرمشهر

53510973-061

97

ایمن‌پرواز نیروانا

ماهشهر

5-52358894-061

98

جهانگردان‌سرزمین‌کهن

شیراز

‌21-20- 32231119-‌071

99

نسیم بهشت‌ایرانیان

گراش

52450808-071

100

پویا‌پرواز

چابهار

2-35339401-054

101

سیاحت پرواز دنیا

بوشهر

33334040-077

102

گل بال سیر بوشهر

بوشهر

33341814-077

103

کیاپرواز لیان

بوشهر

33332880-077

104

سفیدبال

بوشهر

33565561-077