مسیر کلاس نوع قیمت - درهم
دبی - بندرلنگه درجه دو یکسره 450
 
بلیط مسیر فوق با در نظر گرفتن معادل نرخ درهم هفتگی از طریق آژانس های داخلی فروخته می شود

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرخرمشهر - کویت درجه یک (OPEN)دوسره 94.622.000
بندرخرمشهر - کویت درجه یک دوسره 68.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه یک یکسره 40.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره(OPEN) 84.881.500
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره  61.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو یکسره 36.000.000

مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیرخرمشهر / کویت روزهای شنبه و چهارشنبه هرهفته ساعت 9 صبح و مسیر کویت/ خرمشهرروزهای یکشنبه و پنجشنبه هرهفته ساعت 9 صبح می باشد .
حضور در ترمینال مسافری 4 ساعت قبل از سفر الزامی می باشد. 


مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرلنگه - دبی درجه دو یکسره 33,500,000
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره  58,800,000
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره(OPEN) 64,680,000

مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرلنگه / دبی روزهای یکشنبه و چهارشنبه  ساعت 9 صبح و مسیر دبی / بندرلنگه  روز دوشنبه و پنج ساعت  10 صبح می باشد .(تمامی قیمت ها به ریال می باشند)حضور در ترمینال مسافری 4 ساعت قبل از سفر الزامی می باشد.


مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرعباس - شارجه درجه دو یکسره 37,200,000
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره  62,400,000
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره(OPEN) 68,640,000

مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرعباس / شارجه روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 9 صبح و مسیر شارجه / بندرعباس روز سه شنبه وجمعه ساعت 9 صبح می باشد .(تمامی قیمت ها به ریال می باشند)حضور در ترمینال مسافری 4 ساعت قبل از سفر الزامی می باشد.

 

شارجه،بندرعباس

مسیر کلاس نوع قیمت - درهم
شارجه - بندرعباس درجه دو یکسره 500
 
بلیط مسیر فوق با در نظر گرفتن معادل نرخ درهم هفتگی از طریق آژانس های داخلی فروخته می شود