مسیر کلاس نوع قیمت - درهم
دبی - بندرلنگه درجه دو یکسره 450
 
بلیط مسیر فوق با در نظر گرفتن معادل نرخ درهم هفتگی از طریق آژانس های داخلی فروخته می شود

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرخرمشهر - کویت درجه یک (OPEN)دوسره 99.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه یک دوسره 90.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه یک یکسره 48.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره(OPEN) 88.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره  80.000.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو یکسره 43.200.000

مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیرخرمشهر / کویت روزهای شنبه و چهارشنبه هرهفته ساعت 9 صبح و مسیر کویت/ خرمشهرروزهای یکشنبه و پنجشنبه هرهفته ساعت 9 صبح می باشد .
حضور در ترمینال مسافری 4 ساعت قبل از سفر الزامی می باشد. 


مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرلنگه - دبی درجه دو یکسره 45,000,000
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره  85,000,000
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره(OPEN) 93,500,000

مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرلنگه / دبی روزهای یکشنبه و چهارشنبه  ساعت 9 صبح و مسیر دبی / بندرلنگه  روز دوشنبه و پنج ساعت  10 صبح می باشد .(تمامی قیمت ها به ریال می باشند)حضور در ترمینال مسافری 4 ساعت قبل از سفر الزامی می باشد.


مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرعباس - شارجه درجه دو یکسره 48,500,000
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره  90,000,000
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره(OPEN) 99,000,000

مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرعباس / شارجه روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 9 صبح و مسیر شارجه / بندرعباس روز سه شنبه وجمعه ساعت 9 صبح می باشد .(تمامی قیمت ها به ریال می باشند)حضور در ترمینال مسافری 4 ساعت قبل از سفر الزامی می باشد.

 

شارجه،بندرعباس

مسیر کلاس نوع قیمت - درهم
شارجه - بندرعباس درجه دو یکسره 500
 
بلیط مسیر فوق با در نظر گرفتن معادل نرخ درهم هفتگی از طریق آژانس های داخلی فروخته می شود