اطلاعات تماس
دفتر مدیر عامل
72415995
دفتر روابط عمومی
---
---
معاونت بازرگانی
 72415981
  72415985
معاونت فنی و مهندسی
 72415975
 
معاونت مالی
72415281
 
اداره مسافر فروش بلیط
72415988
اداره بار و خودرو
72415906
 
اداره کارکنان دریایی
---
 ---
اداره کارکنان خشکی
72415259
 
نشانی
آدرس : تهران - شیان ، خیابان شهید حمید رضا بیات میدان طجرلو - ابتدای طجرلوی شرقی مجموعه فرهنگی ورزشی کشتیرانی - ساختمان اداری خلیج فارس طبقه پنجم