مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرعباس - شارجه درجه یک دوسره ---
بندرعباس - شارجه درجه یک یکسره ---
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره 6.650.000
بندرعباس - شارجه درجه دو یکسره 4.300.000
مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی در مسیربندرعباس / شارجه روزهای شنبه دوشنبه وچهارشنبه و مسیرشارجه / بندرعباس روزهای یک شنبه سه شنبه پنج شنبه ساعت 21 می باشد .

مدت زمان سفر : حدود 12 ساعتمسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرخرمشهر - کویت درجه یک دوسره 5.550.000
بندرخرمشهر - کویت درجه یک یکسره 3.330.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره 5.200.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو یکسره 3.100.000
 مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرخرمشهر/ کویت روزهای شنبه  و چهارشنبه ساعت 10 صبح و مسیر کویت / بندرخرمشهرروزهای یک شنبه  و پنج شنبه ساعت  10 صبح می باشد .
 

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرلنگه - دبی درجه یک دوسره ---
بندرلنگه - دبی درجه یک یکسره ---
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره6.650.000
بندرلنگه - دبی درجه دو یکسره 4.300.000
مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرلنگه به دبی روزهای شنبه وچهارشنبه ساعت10 صبح و مسیردبی به بندرلنگه روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت 10 صبح می باشد.
 مدت زمان سفر با کشتی تندرو : 5 ساعت
 
 
مسیرکلاسنوعقیمت - ریالی
بندرخرمشهر - بصره درجه یک دوسره -----
بندرخرمشهر - بصره
درجه یک یکسره 810.000مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش همراه با سلامتی روزهای حرکت کشتی در مسیر بندخرمشهر-بصره – خرمشهر روز دوشنبه   ساعت 11 صبح رفت  و15 بعدازظهر برگشت می باشد .