مسیر کلاس نوع قیمت - درهم
دبی - بندرلنگه درجه دو یکسره 450
 
بلیط مسیر فوق با در نظر گرفتن معادل نرخ درهم هفتگی از طریق آژانس های داخلی فروخته می شود

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرخرمشهر - کویت درجه یک دوسره 0
بندرخرمشهر - کویت درجه یک یکسره 0
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره  0
بندرخرمشهر - کویت درجه دو یکسره 0
 
به علت شیوع بیماری کرونا سفر های این مسیر تا اطلاع ثانوی لغو می باشد
 

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرلنگه - دبی درجه دو یکسره0
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره  0

به علت شیوع بیماری کرونا سفر های این مسیر تا اطلاع ثانوی لغو می باشد*
 

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرعباس - شارجه درجه دو یکسره 0
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره برگشت ok 0

به علت شیوع بیماری کرونا سفر های این مسیر تا اطلاع ثانوی لغو می باشد