مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرعباس - شارجه درجه دو یکسره 5.200.000
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره برگشت ok 8.000.000
مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی در مسیربندرعباس / شارجه روزهای شنبه چهارشنبه و مسیرشارجه / بندرعباس روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت 21 می باشد .

مدت زمان سفر : حدود 12 ساعتمسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرخرمشهر - کویت درجه یک دوسره 10.400.000
بندرخرمشهر - کویت درجه یک یکسره 6.300.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره  9.800.000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو یکسره 5.900.000
  مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرخرمشهر/ کویت روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10 صبح و مسیر کویت / بندرخرمشهرروزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت 10 صبح می باشد
 

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرلنگه - دبی درجه دو یکسره7.500.000
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره  11.500.000
مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرلنگه به دبی روزهای شنبه وچهارشنبه ساعت10 صبح و مسیردبی به بندرلنگه روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت 10 صبح می باشد.
 مدت زمان سفر با کشتی تندرو : 5 ساعت
 
 
مسیرکلاسنوعقیمت - ریالی
بندرخرمشهر - بصره درجه یک دوسره -----
بندرخرمشهر - بصره
درجه یک یکسره 810.000مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش همراه با سلامتی روزهای حرکت کشتی در مسیر بندخرمشهر-بصره – خرمشهر روز دوشنبه   ساعت 11 صبح رفت  و15 بعدازظهر برگشت می باشد .